Semalt hünärmeni bilen web gözlemek

Web ýygnamak, web hasyly diýlip hem atlandyrylýar, web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan usul. Web ýygnamak programma üpjünçiligi, göni HTTP ýa-da web brauzeri ulanyp, bir internete girip biler. Bu amal programma üpjünçiligi ulanyjysy tarapyndan el bilen amala aşyrylyp bilinýän bolsa-da, bu usul, adatça, web gözlegçisi ýa-da bot arkaly amala aşyrylýan awtomatlaşdyrylan prosesi öz içine alýar.

Web gözlemek, gurluşly maglumatlar gözden geçirmek we gözlemek üçin webden ýerli maglumatlar bazasyna göçürilende bir prosesdir. Web sahypasyny getirmegi we mazmunyny çykarmagy öz içine alýar. Sahypanyň mazmuny derňelip, gözlenip, üýtgedilip we maglumatlary ýerli ammar enjamyna göçürilip bilner.

Web sahypalary, adatça, XHTML we HTML ýaly tekst esasly bellik dillerinden gurulýar, ikisinde-de tekst görnüşinde köp peýdaly maglumatlar bar. Şeýle-de bolsa, bu web sahypalarynyň köpüsi awtomatiki ulanmak üçin däl-de, ahyrky ulanyjylar üçin döredildi. Scapmak programma üpjünçiliginiň döredilmeginiň sebäbi şu.

Netijeli web gözlemek üçin ulanyp boljak köp usul bar. Olaryň käbiri aşakda düşündirildi:

1. Adamyň göçürmesi we goýmagy

Wagtal-wagtal, hatda iň oňat web gyryş gurallary- da adamyň el bilen göçürip-göçürmeginiň takyklygyny we netijeliligini çalşyp bilmeýär. Bu, esasan, web sahypalary maşynyň awtomatlaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin päsgelçilikler döreden ýagdaýlarynda ulanylýar.

2. Tekst nagşynyň gabat gelmegi

Bu web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan gaty ýönekeý, ýöne güýçli çemeleşme. UNIX grep buýrugyna ýa-da berlen programma diliniň adaty aňlatma desgasyna esaslanyp biler, mysal üçin Python ýa-da Perl.

3. HTTP programmirleme

HTTP programmirleme statiki we dinamiki web sahypalary üçin ulanylyp bilner. Maglumatlar, rozetka programmirlemesini ulananyňyzda, uzakdaky web serwerine HTTP haýyşlaryny ibermek arkaly alynýar.

4. HTML derňewi

Köp web sahypalarynda maglumatlar bazasy ýaly esasy gurluş çeşmesinden dinamiki döredilen sahypalaryň giň toplumy bar. Bu ýerde meňzeş kategoriýa degişli maglumatlar meňzeş sahypalara kodlanýar. HTML derňewinde bir programma, adatça, şablony belli bir maglumat çeşmesinde tapýar, mazmunyny alýar we soňra örtük diýlip atlandyrylýan şahamça görnüşine terjime edýär.

5. DOM derňewi

Bu usulda, programma müşderi tarapyndan ýazylan dinamiki mazmuny almak üçin Mozilla Firefox ýa-da Internet Explorer ýaly doly hukukly brauzerde ýerleşdirilýär. Bu brauzerler, sahypalaryň böleklerini çykaryp bilýän programmalara baglylykda web sahypalaryny DOM agajyna bölüp bilerler.

6. Semantik bellikleri tanamak

Gyrmak isleýän sahypalaryňyz, belli bir bölek böleklerini tapmak üçin ulanylyp bilinjek semantik bellikleri we düşündirişleri ýa-da metadatalary öz içine alyp biler. Bu düşündirişler sahypalara ýerleşdirilen bolsa, bu usula DOM derňewiniň aýratyn mysaly hökmünde seredilip bilner. Bu düşündirişler sintaktik gatlakda tertiplenip, soňra web sahypalaryndan aýratyn saklanyp we dolandyrylyp bilner. Gyryjylara maglumat shemasyny we sahypalary ýykmazdan ozal bu gatlakdan buýruklary almaga mümkinçilik berýär.

mass gmail